14:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:4
(1:2)
final
14:15 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:5
(1:3)
final
16:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
4:3
(1:1)
final/OT
16:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:1)
final
16:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:4
(0:3)
final
17:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:5
(0:2)
final
17:30 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:1
(0:0)
final/SO (4:3)
17:30 (Tipsport extraliga (Czech Republic)) (1)
1:5
(1:4, 0:1, 0:0)
final
17:45 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:1)
final
18:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:5
(0:2)
final
18:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:2
(0:0)
final
18:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:2
(0:0)
final
18:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:3
(0:1)
final
18:30 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
2:1
(2:0)
final
18:30 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
2:3
(1:0)
final/OT
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:0)
final
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
2:1
(1:0)
final
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:0)
final
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:2
(0:0)
final
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
2:0
(0:0)
final
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:0)
final/OT
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:0)
final
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
2:1
(0:0)
final
19:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
2:1
(1:1)
final
19:30 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:1)
final
20:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:2
(0:0)
final
20:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:2
(0:1)
final
20:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
3:2
(1:1)
final
20:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:4
(0:2)
final
20:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:2
(0:0)
final
20:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
2:0
(2:0)
final
20:30 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:2
(0:1)
final
20:45 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:1
(0:0)
final
20:45 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
1:2
(0:2)
final
20:45 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
5:3
(1:1)
final/OT
21:00 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
6:6
(2:1)
final/SO (4:5)
21:05 (Europa League (Qualifying rounds)) (2P)
0:2
(0:1)
final